Serebrovasküler hastalıklar

Serebrovasküler hastalıklar; Amerika Birleşik Devletlerinde en yaygın mevt nedenleri ortasında 3. sırada olup, sakat kalma sebeblerinin de başında gelir. Mevt ve sakatlıklar; ya fokal ya da yaygın enfarkta neden olan iskeminin yahut bası yapan kitle lezyonuna yol açan kanamaların sonucudur

İskemİk VaskÜler HastalIk (FelÇ-İnme)

İskemi ve sonucundaki beyin enfarktı rastgele bir serebral damarın dağılım alanında görülebilir; böylelikle serebrum, beyinsapı ya da serebellumun rastgele bir kısmı etkilenebilir. Beyne en fazla kanı karotid dolanımı sağladığından bunun dağılımının içindeki iskemi ve enfarkt en yaygınıdır. İskemi, ana arterlerin tıkanmasından, stenoz sonucu azalmış akım sonucu yahut intravasküler emboli nedeniyle daha küçük çaplı arteriyollerin süreksiz yahut kalıcı formda tıkanmasından kaynaklanabilir.
Büyük damarlardaki stenoz yahut tıkanmanın en yaygın nedeni atherosklerozisdir. Bu hastalık genelde internal karotid arterin, extrakranial boyun segmentinde, lakin karotid sifon segmentinde (kavernous sinüs içindeki kısmı), distal internal karotis, hatta proksimal orta serebral arterde de oluşabilir.
Arterial emboli ekseriyetle ya karotis bifukasyonundaki ülsere atherosclerotik plaktan ya da kalp içindeki odaktan kaynaklanır. Myokard enfarktüsü sonrasında gelişen mural thrombus yahut atrial fibrilasyon kalpteki emboli kaynaklarıdır. Serebral iskemi için öteki risk faktörleri, yüksek tansiyon, diabet, yüksek kolesterol, şişmanlık, sigara ve aile hikayesidir.
İnme için hiçbir tesirli ilaç yahut cerrahi müdahale olmadığından, nöroşirürjide güdülen gaye felç geçirmesi muhtemel hastaları belirlemek ve serebral iskemi riskini azaltmaktır. Bu yüksek risk taşıyan hastalar, en uygun formda ya süreksiz serebral iskemi ya da amaurosis fugax halinde görülen; süreksiz iskemik atak (GİA) hikayesiyle belirlenirler. Karotid sirkülasyonu içindeki süreksiz serebral iskemi ekseriyetle süreksiz hemianestezi, hemiparezi ya da afazi’den oluşur. Amorozis fugax, bir gözün süreksiz görme kaybıdır. Vertebrobasilar sistemdeki iskemi, süreksiz diplopi, boşdönmesi, dizarthiri, disfaji, kuvvet kaybı, uyuşukluk, görmeü kaybı ve hatta hafıza kaybına neden olabilir.
İskemik hadiselerin birçoklarının mühleti saniyeler ve dakikalarla ölçülür ve nadiren 30 dak. dan uzun sürer. Nörolojik bozukluk 24 saat içinde gerilediği taktirde , olay bir GIA olarak tanımlanır. Reverzibl bir iskemik nörolojik bozukluk (RIND) 24 saat ila 3 hafta müddetli olanıdır. Daha uzun periyodik olan iskemik bozukluklar tamamlanmış/oturmuş felç kabul edilir. Tamamlanmış felç görülen bireylerle yapılan dikkatli sorgulamalarda; %60’ının evvelden bir TIA geçmişinin bulunduğunu, %20’sinde felcin adım adım ilerleyen biçimde geliştiğini ve yalnızca %20’sinde birdenbire ortaya çıktığı saptanmıştır.
TEDAVİ
GİA geçiren yahut yavaş ortaya çıkan inmeli olgular esirgeyici cerrahi müdahale için potansiyel adaylardır. İnmeyi önleyici cerrahi müdahaleler emboli odağının ortadan kaldırılmasını yahut beyefendisine giden kan akımının arttırılmasını maksatlar. Bu durumlar için uygulanacak operasyonlar, karotid endarterektomi ve mikrovasküler bypass’ı kapsar. Potansiyel adaylar ekseriyetle; beyindeki enfarktın derecesini pahalandırmak ve tümör, subdural hematom yahut subaraknoid hemoraji üzere öbür olasılıkları ortadan kaldırmak için BT ve MRG taramasından geçerler. Daha sonra aort kavsi, karotid, vertebral ve serebral damarları kapsayan anjiografiden geçerler. Karotid daolaşımının non-invazif prosedürlerle incelenmesi daha az ve gerçek bilgi vermesine karşın düşük risk taşıdığından tarama maksadıyla kullanılabilirler.
İpsilateral serebral iskemi yahut amorozis fugax (görme kaybı) üzere semptomlar mevcutsa ve anjiografide ileri stenozis (genellikle %75’ten fazla) ya da ülserasyon görülürse, karotid endarterektomi endikasyonu vardır . Prosedür, karotid arterin tutulan kısmının açılmasını ve atherosclerotik plağın çıkarılmasını içerir. Tecrübeli ellerde karotid endarterektomiden kaynaklanan mortalite oranı %1, ve nörolojik morbidite oranı %5’tir.
Bir küme hastada tam tıkalı internal karotid arter yahut da cerrahi olarak ulaşılamayan internal karotid yahut orta serebral arter segemntlerindeki stenozla ipsilateral serebral iskemi görülebilir. Bu üzere yetersiz kollateral sirkülasyonu olan hastalar için mikrovasküler bypass teknikleri önerilmektedir. Bunlardan en yaygın kullanılanı süperfisial temporal arter ile, orta serebral arterin anastomozudur (STA-MCA).

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir